STUDIO
PORTRETOWE
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 2
  • Zdjęcie 3

Strona g??????wna

 

              We are open! Everyone is welcome!

                  

               Pracujemy normalnie w granicach mo??liwo??ci.

Przypominamy, ??e zdjÄ?cia do dowodu i prawa jazdy mo??emy wys??aÄ? mailem. Mo??na równie?? spróbowaÄ? zrobiÄ? je w domu i wys??aÄ? do nas do obróbki.

          To samo dotyczy starych zdjÄ?Ä? do rekonstrukcji.

                       Zapraszay do kontaktu!


Foto Biel is a professional photo studio based in Warsaw since 1977.

In our studio everyone can get a taste of the celebrity and glamour.

You deserve it!

Our tailor- made, high quality, out of the ordinary photos, perfect for gifts, family keepsakes and portfolios will boost your self-esteem.

They are available in color, black & white or sepia.

Our large client list varies from families, couples, and individuals to models.

Don't forget that large size portraits on canvas are our speciality!

 

And ,last but not least, business photos!

The must-have of a professionalist!

They help to create the right impression before your first interview and to meet your

business goals.

We can help you go the extra mile!

 

We offer perfectly sized, professional-quality ID photos printed in compliance with authorities' regulations.

We make restored and enlarged copies of old, damaged photos.

In our studio you can order tastefull photos on porcelain, crystal or in 3D from

your favorite pictures.

.

Foto Biel is your natural choice !

If you need assistance or would like send us your comments, do not hesitate to contact us!

 


 

 


 

 

 

 

 

.

 

 


 

 

                                             Contact us to book a session !

   Call now on (22) 8441749 or e-mail : fotobiel@fotobiel.pl; fotobiel@me.com

                                                       Hours:

                                               Mon-Fri 11 am- 7 pm

                                               Sat 11 am-  3 pm

                                                     We speek French, English and German.

                           Adjoining free car park for our customers!

                                                              

                                                                  Istniejemy od 1977 roku.

 Tradycja zobowi???zuje,
ale nie bronimy si??? przed nowoczesno???ci???!

Nasza specjalno?????? to zdj???cia portretowe.
Klasyczne, dopracowane w ka???dym szczególe , ale i fantazyjne,
na wskro??? wspó???czesne.
W zale???no???ci od potrzeb modela, ale i naszych pomys???ów!

LUBIMY ROBI??? ZDJ???CIA
                       
W naszym studiu fotografuj??? si??? ca???e pokolenia klientów.
Uwieczniamy wa???ne momenty (???lub, chrzest,
pierwsza komunia ???w., rocznica ???lubu, osiemnaste urodziny…).


Zdj???cia biznesowe to wa???na cz?????? naszej oferty.

Dzisiaj s??? absolutnie konieczne i bywaj??? atutem jeszcze przed pierwszym

spotkaniem z pracodawc???.

Trzeba przecie??? zrobi??? dobre wra???enie!

Mamy propozycje na ka???d??? kiesze???! Od sesji do pojedynczych portretów.


 
Nasi klienci przychodz??? do nas równie??? „bez okazji”.
Przyprowadzaj??? np. dzieci - aby zarejestrowa??? zmiany,
jakie zachodz??? w ich wygl???dzie.
Wykonujemy zdj???cia dla potrzeb biznesowych i dla polityków
startuj???cych w wyborach. Na stron??? internetow??? i do cv.
Uzupe???nieniem tej oferty  s??? portrety na p???ótnie,
które sami wykonujemy w naszej pracowni.

DROGIE PANIE I PANOWIE !

 Dobry portret, w ka???dym wieku, mo???e by??? wspania?????? pami???tk???
i sprawi??? przyjemno?????? modelce, modelowi i bliskim.
Zapewniamy intymno?????? podczas sesji! U nas fotografami s??? kobiety.
 
Mamy wielkie do???wiadczenie w fotografii portretowej.
Dzi???ki mo???liwo???ciom, które daje retusz elektroniczny
potrafimy doda??? urody i stonowa??? to, co mniej korzystne.
Potwierdzeniem naszych umiej???tno???ci jest mi???dzynarodowy znak
"KODAK Promise of Excellence", przyznawany wy??????cznie ekskluzywnym
studiom portretowym.
 
DRODZY PA???STWO!
Mamy archiwum od pocz???tku istnienia naszej firmy.
Nawet po 30 i wi???cej latach mo???na wraca??? do swoich zdj??????,
zrobi??? odbitk??? i powi???kszenie.
  Oczywi???cie mo???na wykona??? u nas równie??? zdj???cia do dokumentów.
Zajmujemy si??? te??? rekonstrukcj??? starych fotografii i wykonujemy
wielkoformatowe wydruki z plików klienta.


Mo???na zamówi??? u nas zdj???cia na porcelanie, krysztale i w 3D

w atrakcyjych cenach.

Oferujemy du???y wybór formatów, uwzgl???dniamy specjalne ???yczenia klientów.
                   
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

uwaga!

monitorowany, bezp???atny parking dla naszych klientów

Katarzyna Biel